OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Patrycja Harbuz-Nowak na podstawie przepisu art. 1013(6) w zw. z art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

2 grudnia 2019 r. o godz. 15:00

 

w kancelarii komornika pod adresem: Myślibórz, ul. Królewiecka 45, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej nieruchomość zabudowaną, stanowiącą działkę nr 244/69 położoną w obrębie ewidencyjnym Otanów w gminie Myślibórz o łącznej powierzchni 1,54 ha, położonej pod adresem: 74-300 Otanów, Otanów, działka 244/69, dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1M/00030138/2.

 

Suma oszacowania wynosi 1 327 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 663 500,00 zł. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 132 700,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

BGŻ BNP Paribas SA 94 2030 0045 1110 0000 0417 2420.

Z uwagi na fakt, że dłużnik na dzień obwieszczenia jest zarejestrowany jako podatnik VAT do ceny nabycia należało będzie doliczyć wartość podatku VAT 23%.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867(1) kpc w zw. z art. 1013(6) § 1 kpc).

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 1013(6) § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2016.223 t.j. 2016.02.23 z późniejszymi zmianami).

Działka nr 244/69 z obrębu Otanów w gminie Myślibórz o powierzchni 1,5400 ha posiada kształt w miarę regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta, teren działki o konfiguracji płaskiej z niewielką różnicą poziomów terenu. Na działce znajduje się rozpoczęta budowa: trzech wolnostojących budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwukondygnacyjnych z użytkowymi poddaszami, podpiwniczonych, trzech budynków gospodarczych jednokondygnacyjnych oraz budynku gospodarczego (pierwotnie przewidzianego do wykorzystania na kotłownię) jednokondygnacyjnego, dobudowanego do jednego z budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Działka posiada możliwość przyłączenia do elementów infrastruktury technicznej: woda (sieć magistralna poprowadzona w drodze), energia elektryczna, kanalizacja sanitarna (odprowadzenie do zbiorników bezodpływowych – projektowanych). Opracowano projekt wykończenia na wszystkich budynkach zlokalizowanych na terenie działki, przy jednoczesnej adaptacji trzech budynków parterowych na budynki garażowe oraz adaptacji budynku byłej kotłowni na budynek usługowo-handlowy. W północno-zachodnim narożniku działki zaprojektowano powierzchniowe zbiorniki na gaz płynny i podziemne szczelne bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe. Natomiast w północno wschodnim narożniku działki zaprojektowano zbiornik (niecka z ażurowymi ściankami i dnem) na wodę opadową z budynków mieszkalnych (zaprojektowano system kanalizacji deszczowej z doprowadzeniem do zbiornika rozsączającego wodę opadową). Wejścia do budynków mieszkalnych zlokalizowane są od strony elewacji północnej. Wjazdy do boksów garażowych projektuje się od strony elewacji południowej budynków (pierwotnie wejścia do budynków gospodarczych wykonano od strony elewacji północnej budynków gospodarczych). Wewnętrzną drogę dojazdową projektuje się między budynkami mieszkalnymi a projektowanymi garażami. Na terenie posesji zaprojektowano również boks na kontenery na nieczystości stałe, placyk gospodarczy z trzepakiem i ławką oraz plac zabaw. Na terenie działki zaprojektowano również oświetlenie zewnętrzne.

 

Położenie: