OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 grudnia 2019 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Osieczany, tj. działki nr 968/1. Działka zabudowana budynkiem wypoczynkowym nr 34 o pow. 0,2800 ha, wg ewidencji gruntów użytkowanej jako grunty orne klasy III B (0,16 ha) oraz grunty rolne zabudowane (0,12 ha). Działka posiada kształt wieloboku, długość około 97 m -107 m, szerokość od 11 m w części południowej do 44 m w części północnej. Teren nachylony w kierunku północnym. Teren działki ogrodzony - siatka zwykła. Środkowa część działki zabudowana budynkiem wypoczynkowym, aktualnie niezamieszkałym, składającym się z parteru, piętra i poddasza, częściowo podpiwniczony. Budynek stanowiący odrębną nieruchomość to dom wypoczynkowy o kubaturze 1 300 m3. Działka gruntu w wieczystym użytkowaniu i stanowiący odrębną nieruchomość budynek. Działka oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2089 r. Zgodnie z informacją sporządzoną przez biegłego geodetę dn. 24.05.2018 r. opisana w KR1Y/00009193/3 służebność na rzecz pgr. 1086/1, 1087/2 i pb 117 wchodzących w skład działki 968/1 całkowicie zawarta jest w działce 958/4, tj. droga. Własność przedmiotowej nieruchomości wpisana jest w całości na rzecz Skarbu Państwa użytkowanie wieczyste przysługuje dłużnikowi i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00009193/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 109 500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 oszacowania, tj. kwotę: 82 125,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Położenie: