OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW EL1B/00013911/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 grudnia 2019 r. o godz. 9:00

 

sala nr III w: Sąd Rejonowy w Braniewie I Wydział Cywilny 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działki gruntu o przeznaczeniu rolnym:

– nr 24/2 (pow. 0,6198 ha, w tym: RIVa – 0,0705 ha i RIVb – 0,5493 ha),

– nr 25/1 (pow. 3,0378 ha w tym: RIVa – 0,8548 ha i RIVb – 2,1830 ha),

– nr 26/1 (pow. 0,0878 ha – droga rozdzielająca działki),

– nr 27/2 (pow. 1,1834 ha w tym: RIVa – 0,4822 ha i RlVb – 0,7012 ha),

– nr 28/2 (pow. 1,5312 ha w tym: RIVa – 0,6774 ha i RIVb – 0,8538 ha),

- nr 29/4 (RIVa – 1,6006 ha).

Łączna powierzchnia działek – 8,0606 ha.

Należącej do dłużnika: Biobau Sp. z o.o. w likwidacji

położonej: 14-420 Młynary,

dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: EL1B/00013911/3].

 

Suma oszacowania wynosi 191 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 400,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 120,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii Komornika w Sądowego w Braniewie przy ul. Morskiej 21В odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego, a na 3 dni przed terminem licytacji wolno przeglądać ww. dokumenty w Sekretariacie Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Braniewie, ul. Sądowa 1 pod sygnaturą akt I Co 370/14.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: