OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Tomasz Szybalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 listopada 2019 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Goleniowie mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 8 w sali numer 114, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 72-200 Nowogard, Błotno, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1O/00000417/5. Właścicielem nieruchomości jest Norbert Ryszard Klimek. Przedmiotem licytacji jest niezabudowana działka gruntowa nr 55 o powierzchni 16 600 m2 położona w Błotnie, gmina Nowogard, powiat goleniowski. Teren, na którym znajduje się przedmiot wyceny nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w południowo-wschodniej części miejscowości Błotno. Kształt działki regularny, dość zwarty, przypominający romb. Nieruchomość gruntowa jest niezabudowana, porośnięta roślinnością trawiastą oraz drzewostanem. Otoczenie działki stanowią działki niezabudowane o przeznaczeniu rolnym. Droga dojazdowa do nieruchomości drogą nieutwardzoną.

 

Suma oszacowania wynosi 26 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 17 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 610,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 19 2030 0045 1110 0000 0398 9470

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać dnia 13 listopada 2019 r. w godzinach od 10:00 do 10:30, zaś w kancelarii komornika można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego, informacje także na: www.licytacje.komornik.pl.  

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: