OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka (tel. (44) 649 74 83) ogłasza, że dnia

 

25 listopada 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 5 w sali nr XVII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: działka ozn. nr 186 o powierzchni 0,1300 ha. Część frontowa nieruchomości zabudowana jest murowanym jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 94,08 m2. W głębi nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy zwarty z budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy wynoszącej 6 046,20 m2 oraz pow. użytkowej 32,05 m2. Na nieruchomości znajduje się również jednokondygnacyjny murowany garaż o pow. zabudowy wynoszącej 23,80 m2 o pow. użytkowej 19,20 m2. Teren zabudowanej nieruchomości jest ogrodzony.

Nieruchomość posiada zadawalającą infrastrukturę techniczną (sieć elektryczna, wodociągowa). Bezpośredni dojazd do siedliska lokalną drogą utwardzoną asfaltem. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzkowice przedmiotowy teren przewidziany jest, jako teren zabudowy zagrodowej o mieszkaniowej jednorodzinnej,

położonej: 97-350 Gorzkowice, miejscowość Szczukocice Wieś,

dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PT1P/00081545/9.

 

Suma oszacowania wynosi 163 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 122 925,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 16 390,00 zł, w gotówce lub na konto komornika:

PKO BANK POLSKI S.A. Oddział w Piotrkowie Tryb. 65 1020 3916 2109 0000 2014 2916

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Zgodnie z Ustawą z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny (chyba że ustawa stanowi inaczej). Warunkiem przystąpienia do licytacji jest złożenie dowodu o którym mowa w art. 7 ww. ustawy.

 

Położenie: