OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Bartosz Bociąga (tel. (58) 719 04 60) ogłasza, że dnia

 

25 listopada 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni mającego siedzibę przy pl. Konstytucji 5 w sali nr 206, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości – lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: 81-472 Gdynia, Legionów 112/12 kl. A, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1Y/00111913/2. Nieruchomość stanowi własność (…).

 

Suma oszacowania wynosi 617 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 462 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 61 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię zgodnie z art. 962 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BNP Paribas Bank Polska S.A. Centrum Rozliczeniowe w Krakowie

02 1600 1462 1873 2443 8000 0001

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: