OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek (tel. (77) 482 46 39) na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 grudnia 2019 r. godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 115, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 3 o p.u. 34,35 m2, położony w Kędzierzynie- Koźlu przy ulicy 1 Maja 4a, miasto Kędzierzyn-Koźle, powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo opolskie. Z lokalem związany jest udział w wysokości 171/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przedmiotowy grunt oznaczony jest w ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jako działka ewidencyjna nr 1052/3 o łącznej powierzchni 0,0731 ha, arkusz mapy 5, obręb 0044 Kędzierzyn. Nieruchomość lokalowa ma założoną księgę wieczystą nr OP1K/00047180/7, zaś nieruchomość gruntowa księgę o nr OP1K/00027322/9. Księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 57 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 700,00 zł na konto Komornika:

PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się data uznania rachunku bankowego) bądź wpłacić w gotówce w kasie kancelarii Komornika lub w kasie Sądu. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: