OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 listopada 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 37 składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC o łącznej powierzchni 41,70 m2 oraz przynależnych pomieszczeń o powierzchni 2,49 m2, (łączna powierzchnia lokalu wraz z powierzchnią przynależną 44,19 m2), z własnością lokalu związane są udziały w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo wieczystego użytkowania oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszące 44/1640 w prawie w KW TR1T/00063480/3 oraz 44/8752 w prawie w KW TR1T/00097450/1, położonej w miejscowości: Tarnów, przy ul. Szpitalna 1, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00135549/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 117 625,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 88 218,75 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemnaście złotych 75/100).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwocie 11 762,50 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Ww. nieruchomość można oglądać w dniu 19.11.2019 r. i 21.11.2019 r. w godz. od 10:00 do 11:00. Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Położenie: