OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW KA1K/00092799/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Radosław Hora na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 listopada 2019 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach mającego siedzibę przy Katowice, Warszawska 45 w sali nr 204, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej grunt oddany w użytkowanie wieczyste – wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość;

należącej do dłużnika: (…);

położonej: 40-156 Katowice, Daszyńskiego 12,

dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KA1K/00092799/0].

 

Suma oszacowania wynosi 743 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 557 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 74 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Katowicach, ul. Mickiewicza 18 1050 1214 1000 0023 6024 0838

tak aby wpłacona rękojmia znalazła się na koncie komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniu 18 listopada 2019r. godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: