OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

22 listopada 2019 r. o godz. 10:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę pod adresem Zielona Góra, Plac Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra w sali nr 202, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej o powierzchni 72,90 m2 składającej się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC, garderoby, hallu; należącej do dłużnika (…), położonej: 65-664 Zielona Góra, ul. Waszczyka 1E/27, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 69419 [NKW: ZG1E/00069419/7], która została oszacowana na kwotę 323 221,00 zł oraz nieruchomości lokalowej o pow. 72,09 m2 składającej się z 2 pokoi, hallu, garderoby, łazienki, położonego: 65-664 Zielona Góra, ul. Waszczyka 1F/24, dla którego Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 70621 [NKW: ZG1E/00070621/6, która została oszacowana na kwotę 294 821,00 zł. Nieruchomości położone są na III i IV piętrze i są funkcjonalnie połączone poprzez połączenie dwóch lokali z sąsiadujących klatek schodowych. W skład lokali wchodzi nie należąca w ujęciu prawnym powierzchnia 7 m2, stanowiąca część wspólną nieruchomości (klatka wewnętrzna), której nie obejmuje cena oszacowania. Nie jest wykluczona konieczność przywrócenia stanu poprzedniego nieruchomości. O wartość nakładów na przywrócenie stanu poprzedniego została pomniejszona cena oszacowania obu nieruchomości. W dziale II nieruchomości lokalowej oznaczonej księgą wieczystą KW 70621 figuruje ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością – zakaz zbywania i obciążania nieruchomości, który zostanie wykreślony na podstawie prawomocnego planu podziału, a zabezpieczone roszczenie zostanie pokryte, o ile uzyskana kwota wystarczy na ten cel po pokryciu roszczenia zabezpieczonego hipoteką poprzedzającą wpis zabezpieczenia.

 

Łączna suma oszacowania wynosi 618 042,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 412 028,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61 804,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze

24 1020 5402 0000 0202 0237 6903.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: