OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 53973

Mieszkanie w Bielawie – 26,88 m2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Paweł Wilk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 grudnia 2019 r. o godz. 10:00

 

w: Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie I Wydział Cywilny 58-200 DZIERŻONIÓW, ul. Świdnicka 51 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…); położonej: 58-260 Bielawa, ul. Kasztanowa 3/4, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 53973 [NKW: SW1D/00053973/9].

Mieszkanie położone na I piętrze w budynku wielolokalowym o powierzchni 26,88 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki. Nieruchomość obciążona jest prawem osobistym w postaci prawa dożywocia.

 

Suma oszacowania wynosi 47 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 700,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander BP SA 79 1090 2327 0000 0001 3346 8839

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: