OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 listopada 2019 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 84 o pow. użytkowej 48,30 m2 + przynależna piwnica nr 84 o powierzchni 2,43 m2 (łączna pow. lokalu wraz z pow. pomieszczeń przynależnych wynosi 50,73 m2), z lokalem mieszkalnym związany jest udział wynoszący wynoszącym 5073/895903 części, który stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW TR1T/00121820/4), położonej w miejscowości: Tarnów, przy ul. Westerplatte 17, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00148092/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 150 862,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 113 146,50 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy sto czterdzieści sześć tysięcy 50/100 gr).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 15 086,20 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Ww. nieruchomość można oglądać w dniu 14.11.2019 r. oraz 21.11.2019 r. w godz. od 10:00 do 11:00. Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20/-, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Położenie: