OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Stanisław Prus we Wrocławiu na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 listopada 2019 r. o godz. 9:15

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę we Wrocławiu przy ul. Podwale 30, w sali 150, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej we Wrocławiu przy ul. Czechowickiej 17, stanowiącej działkę nr 8/4, (AM-3), obręb nr 0017, Księże Małe o powierzchni 1 680 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 403,50 m2.

Dla nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00092662/9.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 928 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 618 666,67 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 92 800,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 344 70 19

 

Położenie: