OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczecinku Małgorzata Agnieszka Tummel (tel. (94) 372 13 24) ogłasza, że dnia

 

6 listopada 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sadu Rejonowego w Szczecinku mającego siedzibę przy ul. Jasnej 3, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 1834/237 oraz 1843/237 o pow. 0,0159 ha w wieczystym użytkowaniu i budynek mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość wraz z zabudowaniami gospodarczymi,

położonej: 78-400 Szczecinek, Chełmińska 5, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW KO1I/00002050/1] (w księdze wieczystej ujawniono wpisy dotyczące użytkowania wieczystego oraz wzmiankę o jego przekształceniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. w prawo własności).

 

Suma oszacowania wynosi 123 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92 925,00 zł

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 390,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 2 Oddział w Koszalinie

08 1090 1711 0000 0001 1700 3080

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: