OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Kancelaria Komornicza nr XI w Kielcach Jolanta Piwowarczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18 listopada 2019 r. o godz. 14:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądzie Rejonowym Kielcach, sala nr 22, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, położonej w miejscowości Kielce, ul. Nowaka Jeziorańskiego 137/1, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00150518/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 229 189,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 171 891,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.: 22 918,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: 17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM 119/19.

Nieruchomość tę można oglądać, w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. W tym czasie przeglądać można w sądzie akta postępowania egzekucyjnego wraz z elaboratem szacunkowym.

Położenie: