OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich mgr Jolanta Kołaczkiewicz na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, w dniu 

 

18 listopada 2019 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Iwo Odrowąża 5, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Młotkowice, gmina Ruda Maleniecka, powiat konecki, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr KI1K/00003537/0; składającej się z działek: działka nr 127 o pow. 0,5200 ha oszacowana jest na kwotę: 24 719,00 zł, cena wywołania: 18 540,00 zł, rękojmia: 2 472,00 zł; działka nr 389/1 o pow. 2,600 ha oszacowana jest na kwotę: 49 689,00 zł, cena wywołania: 37 267,00 zł, rękojmia: 4 969,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowieniu sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 67 1020 2629 0000 9302 0090 4490 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kielcach z podaniem sygn. akt.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c.. w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym. licytant, który nic wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nic przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z Komornikiem (tel./fax (41) 372 38 79 lub osobiście w Kancelarii Komornika Sądowego) oraz przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Końskich odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. W terminie wcześniejszym powyższe dokumenty będą dostępne do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 372 38 79.  

 

Położenie: