OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Nowicka Kancelaria Komornicza nr III zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

28 października 2019 r. o godz. 13:30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 205, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako lokal mieszkalny nr 1 stanowiący odrębną nieruchomość położony w Sulikowie przy ul. Wolności 6, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00043988/3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem 90/100 części we współwłasności działki gruntu nr 535 o powierzchni 0,01 ha oraz we wspólnych częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objęte księgą wieczystą KW JG1Z/00043987/6. Lokal mieszkalny nr 1 położony jest w kamienicy mieszkalno-usługowej położonej w strefie ochrony konserwatorskiej. Mieszkanie trzypoziomowe. Lokal mieszkalny składa się z pięciu pokoi, kuchni, łazienki z WC, dwóch korytarzy, komórki wewnętrznej oraz pomieszczeń przynależnych, tj. dwóch pomieszczeń gospodarczych oraz strychu. Łączna powierzchnia nieruchomości lokalowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 119,40 m2, w tym powierzchnia części mieszkalnej 101,40 m2 i powierzchnia części gospodarczej 18,00 m2. Nieruchomość położona jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynek ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu miasta i Gminy Sulików. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się wprawo własności tych gruntów.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 148 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 98 666,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 14 800,00 zł najpóźniej do dnia 25.10.2019 r. w gotówce lub na rachunek bankowy komornika:

Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857

albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: