OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

5 listopada 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości: Lisia Góra, gm. Lisia Góra, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00075156/0 opisanej jako:

1. działka nr 929/3 o pow. 0,62 ha – niezabudowana.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 21 018,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemnaście złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 15 763,50 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote 50/100 gr).

2. działka nr 934 o pow. 0,10 ha – niezabudowana

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 884,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 2 163,00 zł (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote).

3. działka nr 936 o pow. 0,23 ha – niezabudowana.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 6 633,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 4 974,75 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 75/100 gr).

4. działka nr 938 o pow. 0,23 ha – niezabudowana.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 6 633,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 4 974,75 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 75/100 gr).

5. działka nr 940 o pow. 0,04 ha – niezabudowana.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 154,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt cztery złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 865,50 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć złotych 50/100 gr).

6. działka nr 1820/1 o pow. 0,58 ha – niezabudowana.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 19 662,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 14 746,50 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 50/100 gr).

7. działka nr 1823/1 o pow. 3 600 m2 – zabudowana murowanym budynkiem biurowo-warsztatowym (o możliwości adaptacji na cele mieszkaniowe) piętrowy, niepodpiwniczony o pow. użytkowej 271,09 m2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 314 952,00 zł (słownie: trzysta czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 236 214,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście czternaście złotych).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 1. działka nr 929/3 – rękojmia w kwocie 2 101,80 zł, 2. działka nr 934 – rękojmia w kwocie 288,40 zł, 3. działka nr 936 – rękojmia w kwocie 663,30 zł, 4. działka nr 938 – rękojmia w kwocie 663,30 zł, 5. działka nr 940 – rękojmia w kwocie 115,40 zł, 6. działka nr 1820/1 – rękojmia w kwocie 1 966,20 zł, 7. działka nr 1823/1 – rękojmia w kwocie 31 495,20 zł – na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer działki i księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Ww. nieruchomość można oglądać w dniu 24.10.2019 r. oraz 29.10.2019 r. w godz. od 10:00 do 11:00. Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68.

 

Położenie: