OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 listopada 2019 r. o godz. 14:00

 

sala 27 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Zawada składającej się z poniższych działek: nr 371 o pow. 1,17 ha, nr 171 o pow.0,14 ha, nr 386 o pow. 0,10 ha. Działka nr 371 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym o pow. użytkowej 294,10 m2 oraz budynkiem inwentarskim o pow. użytkowej 155 m2 (wg danych z ewidencji gruntów i budynków) oraz budynkiem garażowo-gospodarczym o pow. użytkowej 190 m2. Zabudowania mieszkalno-gospodarcze oznaczone numerem porządkowym Zawada 149. W skład powierzchni działki wchodzą grunty orne. Dojazd do działki nr 371 drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Działka nr 171 nie posiada formalnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Działka jest niezabudowana. Położona jest w otoczeniu terenów zadrzewionych i zakrzewionych, w niewielkiej odległości od zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Działka nr 386 nie posiada formalnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Działka jest niezabudowana. Położona jest w otoczeniu terenów zadrzewionych i zakrzewionych oraz terenów rolnych, w niewielkiej odległości od zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…) i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach o nr KR1Y/00014973/3.

 

Działka nr 371 oszacowana jest na kwotę: 824 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszac., tj. kwotę: 618 000,00 zł.

Działka nr 171 oszacowana jest na kwotę: 5 500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszac., tj. kwotę: 4 125,00 zł.

Działka nr 386 oszacowana jest na kwotę: 5 100,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszac., tj. kwotę: 3 825,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840). Do nabycia nieruchomości stosuje się przepisy Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. Dz.U. nr 64, poz. 592, z późn. zmianami, tj. art. 2a oraz art. 6 i 7. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i  innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych. W przypadku, gdy przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna zgodnie z ustawą z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą takiej nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w art. 2a ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 3 pkt 2-4 ww. ustawy może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Licytant ma obowiązek udokumentować swoje uprawnienia do nabywania nieruchomości rolnych przed przystąpieniem do przetargu pod rygorem odmowy dopuszczenia go do licytacji.

 

Położenie: