OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Albert Masternak Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śl., Z-ca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzego Wydro, Kancelaria Komornicza nr VIII w Jeleniej Górze, ul. Grottgera 15/2, tel. (75) 76 460 50 na podstawie art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 listopada 2019 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze mającego siedzibę pod adresem: ul. Adama Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra w sali nr 121, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 462 i powierzchni 1,3931 ha położonej w Kowarach, gmina Kowary, powiat jeleniogórski, objętej księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr JG1J/00036101/7.  

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 602 000,00 zł. Cena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 401 333,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 60 200,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w:

PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Położenie: