OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Katarzyna Molenda-Skowera Kancelaria Komornicza nr VI w Tarnowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

5 listopada 2019 r. o godz. 10:00

 

w sali nr 8 Sądu Rejonowego w Tarnowie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, łazienki, kuchni i pomieszczenia piwnicznego o łącznej powierzchni 44,65 m2. Lokal ten położony jest na drugiej kondygnacji budynku wielorodzinnego; położonej w: Tarnów, przy ul. Kasztanowa 3 lokal 22, stanowiącej własność dłużnika: Ewa Tyrka;

posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr TR1T/00069795/6 w Wydziale Wieczystoksięgowym Sądu Rejonowego w Tarnowie. Z nieruchomością związany jest udział związany z własnością lokalu w prawie użytkowania wieczystego działki obr. 33/15 obrębu 192, który wynosi 45/1123 w nieruchomości wspólnej (TR1T/00066335/3).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 122 242,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 91 681,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. w kwocie 12 224,20 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce (w tut. kancelarii komorniczej) lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub na rachunek bankowy tut. kancelarii komorniczej: konto: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Dębicy numer 67 1240 4807 1111 0010 7327 7638.

Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi (w tytule należy również wpisać dane licytanta, tj. imię i nazwisko, numer dowodu itp.).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. od 14:00 do 16:00.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, Komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym, nic wymagają poświadczenia.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość ta posiada ustanowioną hipotekę na kwotę 133 500,00 zł oraz służebność osobistą wpisana w dziale III ww. kw. – jednak nabywający kupuje nieruchomość czystą bez żadnych obciążeń prócz ww. jeżeli zostały zgłoszone najpóźniej do trzech dni przed licytacją (służebność, użytkowanie, prawa dożywotnika).

 

Położenie: