OGŁOSZENIE O LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52) 331 12 86) ogłasza, że dnia

 

4 listopada 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej: 86-100 Świecie, Sądowa 23/4, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 51519 [NKW: BY1S/00051519/6].

Nieruchomość stanowi samodzielny lokal mieszkalny numer 4 wraz z udziałem wynoszącym 83/494 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu pod budynkiem. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 83 m2, na którą składają się 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC oraz korytarz.

 

Suma oszacowania wynosi 52 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 220,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: