OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie mgr Tomasz Wojciechowski na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

21 października 2019 r. godz. 13:00

 

w Sądzie Rejonowym Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 74, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej (użytek rolny RIIIb) położony przy utwardzonej drodze, nieruchomość położona w miejscowości Podsadek, gm. Sędziszów, składająca się z działek gruntu nr 9/4 o pow. 1,0394 ha, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jędrzejowie założona jest księga wieczysta KW KI1J/00056471/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 27 670,00 zł w tym: cena wywołania wynosi: 18 447,00 zł.

Wartość rękojmi: 2 767,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej dzień przed terminem licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: