OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 października 2019 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 32 w sali nr 8, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

- udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości położonej w Poznaniu na ul. Rodawskiej 17, zapisanej pod nr KW PO2P/00107625/8, należącego do (…).

Cena wywołania wynosi: 604 875,00 zł.

Cena oszacowania wynosi: 806 500,00 zł.

- udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości położonej w Poznaniu na ul. Rodawskiej 17, zapisanej pod nr KW PO2P/00107625/8, należącego do (…).

Cena wywołania wynosi: 604 875,00 zł.

Cena oszacowania wynosi: 806 500,00 zł.

Zatem łączna cena za oba udziały wynosi:

Cena wywołania wynosi: 1 209 750,00 zł.

Cena oszacowania wynosi: 1 613 000,00 zł.

 

Przedmiotem licytacji są dwa udziały po 1/2 części każdy do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym w zabudowie wolnostojącej, położonej w Poznaniu na ul. Rodawskiej 17, obręb Kobylepole. Działka o nr ew. 19/1 o pow. 4 743 m2 posiada kształt wydłużonego prostokąta, z szerokością frontu 15 m2. Nieruchomość ogrodzona, z bramą wjazdową sterowaną zdalnie. Na gruncie posadowione są trzy niepołączone segmenty mieszkalne, przedzielone halą użytkową. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania udziału, to jest 80 650,00 zł (w przypadku zamiaru przystąpienia do licytacji tylko jednego udziału) lub 161 300,00 zł (w przypadku zamiaru przystąpienia do licytacji na oba udziały), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na na rachunek bankowy: PKO Bank Polski O. w Poznaniu 56 1440 1286 0000 0000 1461 2726 (tytułem rękojmi sygn. akt KM 470/13) lub w kancelarii komorniczej – art. 962 § 1 kpc. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc) W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 32, (akta dołączone do sprawy II Co 6994/13/1N), w godzinach urzędowania sekretariatu, tj. od poniedziałku do piątku od 7:45 do 13:00 oraz od 13:30 do 15:30 lub w kancelarii komorniczej.

Więcej na: www.komornik-tomczak.pl  

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: