OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupcy Witold Guziński (tel. (63) 274 31 57) ogłasza, że dnia

 

5 listopada 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupcy mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 206, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: przedmiotem licytacji jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Skokum, gmina Zagórów, powiat słupecki, województwo wielkopolskie. Nieruchomość składa się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 211, 258, 597/2, 598/2, 833, 834 oraz 972 o łącznej powierzchni 2,3200 ha. Nieruchomość położona na terenie dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższej nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta nr KN1S/00011058/9 przez Sąd Rejonowy w Słupcy. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwała Rady Gminy Zagórów nr III/10/2006 z dnia 28.12.2006 r. przedmiotowe działka gruntu numer 211, 258, 597/2, 598/2, 833, 834, 972 położona w obrębie Skokum, znajduje się na terenie przeznaczonym pod:

- działka nr 211 – teren łąk (Ł)

- działka nr 258 – teren łąk (Ł)

- działka nr 597/2 – teren upraw polowych (R)

- działka nr 598/2 – teren upraw polowych (R)

- działka nr 833 – teren upraw polowych o najwyższej jakości dla produkcji rolnej/teren gleb

chronionych

- działka nr 834 – teren upraw polowych o najwyższej jakości dla produkcji rolnej/teren gleb

chronionych

- działka nr 972 – teren upraw polowych o najwyższej jakości dla produkcji rolnej/teren gleb

chronionych oraz teren koncentracji rozwoju – działalność gospodarcza i usługowa – projektowane.

Lokalizacja działek nr 597/2 i 598/2 została określona jako atrakcyjna ze względu na położenie wśród zabudowy, lokalizacja działek nr 211, 258, 833, 834 i 972 została określona jako mało atrakcyjna ze względu na położenie wśród terenów niezabudowanych. Działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 211, 258, 597/2, 598/2, 833, 834 oraz 972 położone w obrębie Skokum w gminie Zagórów. Działka znajdują się w dalszych odległościach od siebie – rozłóg gospodarstwa mało korzystny. Działki gruntu nr 211, 258, 597/2, 598/2, 833 i 834 stanowią przedmiot dzierżawy od 28.01.2018 r. do 27.07.2029 r. Część działki gruntu nr 972 stanowi przedmiot dzierżawy o obszarze około 0,4000 ha, który to stanowi drogę dojazdową do wiatraka elektrowni wiatrowej do dnia 06.03.2043 r. Działka gruntu nr 211 stanowi teren niezabudowany o kształcie zbliżonym do regularnego oraz płaskim ukształtowaniu terenu. Teren bez ogrodzenia, utwardzeń oraz nasadzeń wieloletnich. Działka stanowi nieużytek, częściowo zalany wodą. Obszar o słabych klasach bonitacyjnych (głównie ŁVI i N). Dojazd drogą gruntową, bardzo utrudniony. Brak dostępu do sieci infrastruktury technicznej. Działka gruntu nr 258 stanowi teren niezabudowany o kształcie regularnym oraz płaskim ukształtowaniu terenu. Teren bez ogrodzenia, utwardzeń oraz nasadzeń wieloletnich. Obszar o słabych klasach bonitacyjnych (głównie ŁV i ŁVI). Działka stanowi teren łąk. Dojazd drogą gruntową, bardzo utrudniony. Brak dostępu do sieci infrastruktury technicznej. Działki gruntu nr 597/2 i 298/2 stanowią teren niezabudowany o kształcie regularnym oraz płaskim ukształtowaniu terenu. Teren bez ogrodzenia, utwardzeń oraz nasadzeń wieloletnich. Obszar o dobrych klasach bonitacyjnych (głównie RIVa), które rokują osiągnięcie wysokich plonów przy zachowaniu zasad racjonalnego użytkowania. Działka stanowi teren uprawiany rolniczo. Działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Brak dostępu do sieci infrastruktury technicznej. Działka gruntu nr 833 stanowi teren niezabudowany o kształcie regularnym oraz płaskim ukształtowaniu terenu. Teren bez ogrodzenia, utwardzeń oraz nasadzeń wieloletnich. Obszar o dobrych klasach bonitacyjnych (głównie RIVa), które rokują osiągnięcie wysokich plonów przy zachowaniu zasad racjonalnego użytkowania. Działka stanowi teren uprawiany rolniczo. Dojazd drogą asfaltową. Brak dostępu do sieci infrastruktury technicznej. Działka gruntu nr 834 stanowi teren niezabudowany o kształcie regularnym oraz płaskim ukształtowaniu terenu. Teren bez ogrodzenia, utwardzeń oraz nasadzeń wieloletnich. Obszar o średnich klasach bonitacyjnych (głównie RVI i RIVa), które rokują osiągnięcie plonów przy zachowaniu zasad racjonalnego użytkowania. Działka stanowi teren uprawiany rolniczo. Dojazd drogą gruntową, dogodny. Brak dostępu do sieci infrastruktury technicznej. Działka gruntu nr 972 stanowi teren niezabudowany o kształcie regularnym oraz płaskim ukształtowaniu terenu. Teren bez ogrodzenia, utwardzeń oraz nasadzeń wieloletnich. Obszar o słabych klasach bonitacyjnych (głównie RVI), które rokują osiągnięcie słabych plonów przy zachowaniu zasad racjonalnego użytkowania. Działka stanowi teren uprawiany rolniczo oraz stanowi drogę dojazdową do wiatraka elektrowni wiatrowej (0,2049 ha). Dojazd drogą gruntową, dogodny. Brak dostępu do sieci infrastruktury technicznej.

 

NIEODPŁATNA I NIEOGRANICZONA W CZASIE SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA SWOBODNYM PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PASEM SZEROKOŚCI 6 METRÓW PRZEZ DZIAŁKĘ NUMER 596/1, NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NUMER 597/2 – dotyczy KN1S/00051237/0.

 

NIEODPŁATNA I NIEOGRANICZONA W CZASIE SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA SWOBODNYM PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU PASEM SZEROKOŚCI 6 METRÓW PRZEZ DZIAŁKĘ NUMER 594/2, NA RZECZ KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA DZIAŁKI NUMER 597/2 –  dotyczy KN1S/00039701/4.

 

PRAWO DZIERŻAWY – NA OKRES 29 LAT DO DNIA 06 MARCA 2043 ROKU – CZĘŚCI DZIAŁKI O NR 972 STANOWIĄCEJ OBSZAR OKOŁO 0,4000 HA ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM DO WNIOSKU PLANEM W CELU WZNIESIENIA I EKSPLOATACJI INSTALACJI ( URZĄDZEŃ) DO WYTWARZANIA WIATROWEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ILOŚCI 1 SZTUKI dotyczy CZĘŚĆ DZIAŁKI OZN. NR GEOD. 972, POŁOŻONA WE WSI SKOKUM, GMINA ZAGÓRÓW, O POW. 0,4000 HA ustanowione na rzecz QILIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, 36049034700000

 

PRAWO PIERWOKUPU NA RZECZ SPÓŁKI POD FIRMĄ: L.L.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE – dotyczy DZIAŁKA NR 972 O POW. 0,7500 HA ustanowione na rzecz L.L.F. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, 0000450295, 146529345.

Położonej: 62-410 Zagórów, Skokum, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KN1S/00011058/9].

 

Suma oszacowania wynosi 92 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 220,00 zł. Rękojmia winna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg gotówką w kasie komornika w Słupcy przy ul. Zagłoby 1 lub zaksięgowana w ww. terminie na koncie komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. I O. Centrum Konin

04 1020 2746 0000 3302 0052 9412.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: