OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Michał Głowacki podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

31 października 2019 r. o godz. 10:30

 

we Wrocławiu przy ul. Wodzisławskiej 8 (Dom Aukcyjny „DAWRO” Mariola Nosko), odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ruchomości należącej do dłużnika:

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1

VOLKSWAGEN GOLF

nr rej. DW3T390, VIN WVWZZZAUZFW079697, rok prod. 2014

1 [szt.]

29 400,00 **)

22 050,00

*) cena za sztukę

 

Ruchomość można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania (2 940,00 zł), najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można złożyć w gotówce w kancelarii komornika lub dokonując przelewu na rachunek bankowy komornika sądowego: ING Bank Śląski S.A. 92 1050 1504 1000 0092 2491 0944.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 2 kpc).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 

Położenie: