OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

29 października 2019 roku o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się: 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiących własność dłużnika: (…), położonych w miejscowości: Wola Radłowska, gm. Radłów, posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00104112/3 opisanych jako:

1. działka nr 496 o pow. 0,08 ha – niezabudowana.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 450,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 087,50 zł (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt siedem złotych 50/100 gr).

2. działka nr 808 o pow. 0,14 ha – niezabudowana.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 538,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 903,50 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzy złote 50/100 gr).

3. działka nr 862 o pow. 0,57 ha – niezabudowana.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 11 597,00 zł (słownie; jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 8 697,75 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 75/100 gr).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. działka nr 496 – rękojmia w kwocie 145,00 zł, działka nr 808 – rękojmia w kwocie 253,80 zł, działka nr 862 – rękojmia w kwocie 1 159,70 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Ww. nieruchomość można oglądać w dniu 17.10.2019 r. oraz 24.10.2019 r. w godz. od 10:00 do 11:00. Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68. 

 

Położenie: