OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

30 października  2019 r. o godz. 14:00

 

sala 18 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Krzywaczka, gm. Sułkowice, tj. działek 1297/1  i 1298/1 o łącznej pow. 800 m2. Budynek mieszkalny jednorodzinny oznaczony numerem  porządkowym 515. Działki tworzą obszar o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta.  Przedmiotowe działki stanowią jedność społeczno-gospodarczą. Nieruchomość zabudowana  jest domem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 144,31 m2, wolnostojącym  oraz murowanym garażem także wolnostojącym. Budynek zrealizowany w technologii  tradycyjnej, parterowy, z poddaszem użytkowym z przyziemiem, w stanie technicznym  dobrym. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp i dojazd do drogi publicznej,  dwukierunkowej o nawierzchni asfaltowej.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika i posiada  założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach  o nr KR1Y/00073493/5.  

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 482 000,00 zł.  

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:  2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 321 333,33 zł.  

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika

(PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000  5102 0017 7840).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od  godz.10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy  bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod  egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw  użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed  rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się  postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia  nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia  podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych  świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności  cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016r. nabywca  licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.  

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37.

 

Położenie: