OGŁOSZENIE O DUGIEJ LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu Jacek Dauter na podstawie przepisu art. 867 w zw. z art. 10136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego – TRYB UPROSZCZONY podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 października 2019 roku o godz. 10:00

 

w kancelarii komornika pod adresem: Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 13 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI

 

        nieruchomość gruntowa PO1N/00019720/1 dz. 1270/6 - Bp - 0,0118 ha,

        nieruchomość gruntowa PO1N/00019720/1 dz. 1271/2 - Bp - 0,0178 ha,

 

oznaczenie obu (Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) własność Gminy Nowy Tomyśl w użytkowaniu wieczystym, położone w Nowym Tomyślu, przy ul. Sienkiewicza, w pośredniej części miasta, działki są niezabudowane, ściśle przylegają do siebie, posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej - ul. Sienkiewicza, z oświetleniem ulicznym, działki mają kształt regularny zbliżony do prostokąta i są nieuzbrojone - w zasięgu sieci: energetyczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacji sanitarnej. Otoczenie działki w bliskiej odległości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonej: 64-300 Nowy Tomyśl, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1N/00019720/1.

 

Oznaczenie nieruchomości

Cena oszacowania

Cena wywołania

1/2 sumy oszacowania

Rękojmia

 

KW PO1N/00019720/1

działka 1270/6

8 130,00 zł

4 065,00 zł

813,00 zł

KW PO1N/00019720/1

działka 1271/2

12 270, 00 zł

6 135,00 zł

1 227,00 zł

W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii mieszczącej się: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 13 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowym Tomyślu 11 1090 1388 0000 0001 0400 4682

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc w zw. z art. 10136 § 1 kpc).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 18:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: