OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Radomiu Marek Wtorkiewicz Kancelaria Komornicza nr XIV w Radomiu, Radom ul. Staromiejska 7 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

8 października 2019 roku o godz. 9:15

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Radomiu przy ulicy Warszawskiej 1 sala nr II odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości:

- działka nr 157 i działka nr 159 - niezabudowane - o pow. 2 800 m2 oszacowane na kwotę 13 000,00 zł; cena wywołania 8 670,00 zł;

posiadające założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radom nr RA1R/00033622/0,

- udziału w wysokości 1/2 działki nr 757/2 i działki nr 820/2 - niezabudowanej - o pow. 1 400 m2 oszacowane na kwotę 2 200,00 zł; wartość udziału wynosi 1 100,00 zł; cena wywołania 740,00 zł;

posiadającej założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radom nr RA1R/00040327/4,

położone w miejscowości Makowiec, gmina Skaryszew.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania.

 

Sprzedaż nieruchomości na zlecenie Sądu Rejonowego w Radomiu celem działu spadku po (…). Powyższe działki stanowić będą przedmiot odrębnej sprzedaży.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA 47 1020 2629 0000 9002 0316 0926.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (48) 363 44 20

(KMN 1/17)

 

Położenie: