OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Radomiu Marek Wtorkiewicz Kancelaria Komornicza nr XIV w Radomiu, Radom ul. Staromiejska 7 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

8 października 2019 roku o godz. 9:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Radomiu przy ulicy Warszawskiej 1 sala nr II odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości:

- działka nr 234/6 o pow. 3 072 m2, zabudowana budynkiem handlowym wolnostojącym o pow. użytkowej 49,20 m2, oszacowana na kwotę 228 800,00 zł; cena wywołania: 152 540,00 zł;

- działka nr 234/7 o pow. 1 887 m2 (droga dojazdowa do działek), oszacowana na kwotę 71 800,00 zł; cena wywołania: 47 870,00 zł;

- działka nr 234/8 o pow. 886 m2, oszacowana na kwotę 33 700,00 zł; cena wywołania: 22 470,00 zł;

- działka nr 234/9 o pow. 825 m2, oszacowana na kwotę 31 400,00 zł; cena wywołania: 20 940,00 zł;

- działka nr 234/10 o pow. 792 m2, oszacowana na kwotę 30 200,00 zł; cena wywołania: 20 140,00 zł;

- działka nr 234/11 o pow. 808 m2, oszacowana na kwotę 30 800,00 zł; cena wywołania: 20 540,00 zł;

- działka nr 234/12 o pow. 800 m2, oszacowana na kwotę 30 500,00 zł; cena wywołania: 20 340,00 zł;

- działka nr 234/13 o pow. 800 m2, oszacowana na kwotę 30 500,00 zł; cena wywołania: 20 340,00 zł;

- działka nr 234/14 o pow. 817 m2, oszacowana na kwotę 31 100,00 zł; cena wywołania: 20 740,00 zł;

- działka nr 234/15 o pow. 933 m2, oszacowana na kwotę 35 500,00 zł; cena wywołania: 23 670,00 zł;

- działka nr 234/16 o pow. 850 m2, oszacowana na kwotę 32 400,00 zł; cena wywołania: 21 600,00 zł;

- działka nr 234/17 o pow. 850 m2, oszacowana na kwotę 32 400,00 zł; cena wywołania: 21 600,00 zł;

- działka nr 234/18 o pow. 850 m2, oszacowana na kwotę 32 400,00 zł; cena wywołania: 21 600,00 zł;

- działka nr 234/19 o pow. 870 m2, oszacowana na kwotę 33 100,00 zł; cena wywołania: 22 070,00 zł;

położone w miejscowości Kolonia Gębarzów, gmina Skaryszew, stanowiące własność dłużnika:

(…)

posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomiu nr RA1R/00152381/8. W księdze wieczystej figuruje działka nr 234/5 o pow. 15 040 m2, która została podzielona na działki jw.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania.

Powyższe działki stanowić będą przedmiot odrębnej sprzedaży.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA 47 1020 2629 0000 9002 0316 0926.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (48) 363 44 20

(KM 372/18)

 

Położenie: