OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

21 października 2019 r. o godz. 10:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

- działka lasu nr 1337 o pow. 0,17 ha,

- działka nr 1069/3 – grunty rolne zabudowane o pow. 0,1898 ha,

- działka nr 1069/4 – grunty rolne zabudowane o pow. 0,1708 ha,

- działka nr 1069/7 – grunty rolne zabudowane o pow. 0,2920 ha,

położone w miejscowości Ossowa posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/00018064/1.

I. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 110 810,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 73 874,00 zł, wysokość rękojmi wynosi 11 081,00 zł.

1. działka nr 1069/4 oszacowana jest na kwotę 39 358,00 zł, cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 26 239,00 zł, wysokość rękojmi wynosi 3 935,80 zł.

2. działka nr 1069/3 oszacowana jest na kwotę 28 904,00 zł, cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 19 270,00 zł, wysokość rękojmi wynosi 2 890,40 zł.

3. działka nr 1069/7 oszacowana jest na kwotę 38 398,00 zł, cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 25 599,00 zł, wysokość rękojmi wynosi 3 839,80 zł.

4. działka nr 1337 oszacowana jest na kwotę 4 150,00 zł, cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2 767,00 zł, wysokość rękojmi wynosi 415,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy wraz z aktami egzekucyjnymi znajduje się do wglądu na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii czynnej w godzinach 9:00-17:00 lub na konto kancelarii w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr 33 2030 0045 1110 0000 0236 3110.

Licytant przystępujący do licytacji nieruchomości musi spełniać wymagania wskazane w treści Ustawy o kształtowaniu ustroju z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2012 poz. 803) tj. ze szczególnym uwzględnieniem zmian, które weszły w życie z dniem 1 maja 2016 r. licytant ma obowiązek udokumentować swoje uprawnienie do nabywania nieruchomości rolnych przed przystąpieniem do przetargu pod rygorem odmowy dopuszczenia go do licytacji.

 

Położenie: