OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW PO1A/00029769/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 października 2019 r. o godz. l0:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy Al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, w sali nr 201, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w trakcie realizacji (budowa rozpoczęta w 2004 r.) o pow. użyt. projektowanej 137,40 m2 i stopniu zaawansowania 42%, położona w Cerekwicy przy ul. Ks. Przewoźnego, gm. Rokietnica, działka nr 34/13 o pow. 1 005 m2, arkusz mapy 1. Działka uzbrojona w przyłącza: energii elektrycznej, wodociągowe. Kanalizacja sanitarna w drodze. Dojazd drogą gruntową; bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ciągłej lub rozproszonej. należącej do dłużnika: (…),  położonej: 62-090 Rokietnica, Cerekwica, ul. Ks. Przewoźnego dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00029769/6. 

 

Suma oszacowania wynosi 216 220,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 144 146,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 622,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto BNP PARIBAS BANK POLSKA SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 36 1600 1462 1823 8310 7000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty we właściwym urzędzie skarbowym podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny zakupu.

 

Położenie: