OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU W WYMIARZE 1/2 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI nr KW WL1W/00091545/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Konrad Boszko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

11 października 2019 r.  o godz. 8:40

 

w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy Kilińskiego 20 w sali nr A 20, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wymiarze 1/2 niewydzielonej części w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntową o numerze ewidencyjnym: 195/5 o powierzchni 225 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 143,40 m2, z garażem o powierzchni użytkowej 16,25 m2. Nieruchomość znajduje się na terenie ogrodzonym z dojazdem do ulicy Sokolej utwardzonymi drogami wewnętrznymi tj. działką nr 195/1 i 195/11, stanowiące drogi wewnętrzne, poprzez które nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, położonej: 87-800 Włocławek, Sokola, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WL1W/00091545/1. 

 

Suma oszacowania udziału w wymiarze 1/2 wynosi 249 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 186 862,50 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 24 915,00 zł gotówką w kancelarii lub na konto komornika. Rękojmia musi się znaleźć na koncie najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin licytacji. 

 

Bank Ochrony Środowiska SA O. we Włocławku 11 1540 1069 2001 8718 2533 0001

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. P.O.W. 21a w pok. 14 (w godzinach 9:00-15:00) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: