OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 października 2019 r. o godz. 13:00

 

w Sąd Rejonowy w Świnoujściu I Wydział Cywilny 72-600 Świnoujście, ul. Paderewskiego 6 sala nr 100 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/2 części w nieruchomości należącego do dłużnika: (…), położonej: 72-500 Międzyzdroje, Ludowa 6A, Międzyzdroje, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SZ1W/00042063/0].

 

Licytowany lokal niemieszkalny położony jest na parterze w budynku 3-kondygnacyjnym z użytkowym poddaszem. Wejście do przedmiotowego lokalu bezpośrednio z zewnątrz budynku od strony frontowej. 

Przedmiot licytacji posiada powierzchnię użytkową: 25,67 m2. (dane wg kopii wypisu z kartoteki lokalu z dnia 19.12.2006r.). 

Charakterystyka lokalu niemieszkalnego wg stanu na dzień oględzin: 

 

Drzwi wejściowe: 

PVC, częściowo przeszklone w dobrym stanie techniczno-użytkowym. 

Stolarka okienna: 

PVC w dobrym stanie techniczno-użytkowym. (W oknach znajdują się rolety antywłamaniowe, zewnętrzne). 

Drzwi wewnętrzne: 

płycinowe, nowoczesne w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym. 

Podłogi

w pomieszczeniu usługowym: gres w dobrym stanie techniczno-użytkowym, 

w sanitariacie: terakota w dobrym stanie techniczno-użytkowym, 

w pomieszczeniu socjalnym: gres w dobrym stanie techniczno-użytkowym. 

 

Ściany

w pomieszczeniu usługowym: ściany gładkie, pokryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno-użytkowym, 

w sanitariacie: ściany pokryte glazurą w dobrym stanie techniczno-użytkowym, 

w pomieszczeniu socjalnym: ściany gładkie, pokryte farbą ścienną w dobrym stanie techniczno-użytkowym. 

 

Funkcjonalność lokalu jest dobra jak na taką powierzchnię. Ekspozycja okien na jedną stronę świata, tj. na stronę południową. Łazienka z w.c. razem. W lokalu znajduje się szafa typu „Komandor” na indywidualne zamówienie. Lokal użytkowany. 

 

Standard wykończenia, wyposażenia oraz jakość użytych materiałów wykończeniowych zostaje określony jako podwyższony. Instalacje wewnętrzne: 

- wodno-kanalizacyjna,

 - elektryczna, 

- gazowa, 

- woda ciepła - z sieci zewnętrznej, 

- instalacja grzewcza – z sieci zewnętrznej,

- alarm. 

 

Do lokalu przypisana jest: 

- komórka lokatorska nr 1 o powierzchni użytkowej 3,26 m2, 

- komórka lokatorska nr 2 o powierzchni użytkowej 3,46 m2. 

 

Suma oszacowania wynosi 92 050,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 037,50 zł. 

 

UWAGA! Cena oszacowania i wywołania jest kwotą netto nie zawierającą podatku VAT. Do wylicytowanej ceny należy doliczyć podatek VAT w stawce 23%. 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 205,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Świnoujściu 49 1240 3914 1111 0010 5196 8787 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Położenie: