OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 października 2019 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala nr 20 odbędzie się: 

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Trzemeśnia, gm. Myślenice, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1501/1 o pow. 0,03 ha która jest niezabudowana oraz działki ewidencyjnej nr 1501/3 o pow. 0,0867 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym, o powierzchni użytkowej 120,6 m2. Kształt działek nieregularny, stan zagospodarowania bardzo słaby, brak ogrodzenia, brak obiektów małej architektury ogrodowej i innych elementów zagospodarowania. Nieruchomość uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodociągową z wiejskiego wodociągu lokalnego oraz z ujęcia własnego (studnia kopana na działce), kanalizacji sanitarnej komunalnej. Częścią składową nieruchomości jest budynek mieszkalny oznaczony numerem porządkowym 113. Budynek murowany z pustaków żużlowych, kryty eternitem falistym, w całości podpiwniczony, parterowy z poddaszem do adaptacji. Stan techniczny budynku słaby, standard wykonania i wykończenia niski. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej (działka nr 739/2) drogą wewnętrzną oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 1465 (w rejestrze gruntów jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa, jako władający Urząd Miasta i Gminy Myślenice), dalej po działkach prywatnych nr 2027, 2026 i 1501/4. Działki nr 2027, 2026 i 1501/4 wraz z przedmiotowymi stanowiły dawnej jedną nieruchomość. Prawo przejazdu po działce 2027 zapewnione poprzez ustanowioną i wpisaną w księdze wieczystej służebność gruntową. Brak formalnego prawa do przejazdu przez działki nr 2026 i 1501/4. 

Nieruchomość stanowi własność dłużnika i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach o nr KR1Y/00038399/9

 

Zabudowana działka nr 1501/3 oszacowana jest na kwotę: 127 000,00 zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 84 666,67 zł. 

Niezabudowana działka nr 1501/1 oszacowana jest na kwotę: 12 000,00 zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 8 000,00 zł. 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840).

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9.09.2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 1.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.  

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37.

 

Położenie: