OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Patryk Duda Kancelaria Komornicza nr III w sprawie o sygn. KM 332/17 i innych zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 października 2019 r. o godz. 14:30

 

w sali nr D -117 Sądu Rejonowego w Krakowie-Krowodrzy w Krakowie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości gruntowej nr 568/9, obręb 0016 o powierzchni 1 181 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym dwupiętrowym, podpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej o pow. całkowitej 223,70 m2, w tym 28,94 m2 powierzchnia piwnicy oraz odrębnym budynkiem garażu położonej w Węgrzcach przy ul. E1 nr 1, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie o nr KR1P/00188684/4. Stanowiącej własność dłużnika: (…). 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 380 425,00 zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 285 318,75 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 38 042,50 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można wpłacić również w wyżej wymienionym terminie na rachunek komornika o nr 

 

72 1910 1048 2116 3512 9427 0001 Santander Bank Polska S.A.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 1 października 2019 r. od godziny 14:00 do 14:30. 

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: