OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Robert Hubacz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

2 października 2019 r. o godz. 10:00

 

w lokalu: Dom Aukcyjny Dawro 52-017 Wrocław, ul. Wodzisławska 8, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

 

PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

 

należących do dłużnika.

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Suma oszacowania

Suma wywołania

 

1.

Naczepa SCHMITZ SCS 24/L,

WIN: WSM00000003068249,

rej. DW396RP,

rok prod. 2007

1 szt.

22 140,00 zł

16 605,00 zł

 

2.

Panele podłogowe

7 paczek

73,80 zł

(za 1 paczkę)

55,35 zł

(za 1 paczkę)

 

3.

Podkład pod panele podłogowe

6

paczek

24,60 zł

18,45 zł

(za 1 paczkę)

 

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

Cena wywołania w drugim terminie licytacji publicznej wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

 

Zgodnie z art. 8671§ 1 kpc Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy Komornika nr rachunku:

ING Bank Śląski S.A. 57 1050 1575 1000 0092 1601 3921

ze wskazaniem sygnatury akt Km 4983/17.

 

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.

Stosownie do art. 867§ 12 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535).

 

Położenie: