OBWIESZCZENIE O DRUGICH LICYTACJACH NIERUCHOMOŚCI

nr KW GD1G/00085540/9 i nr KW GD1G/00106739/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Piotr Majdziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

  • 03 października 2019 r. o godz.  9:20 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku (80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 9A) w sali E 1.10 A (budynek E) odbędzie się DRUGA LICYTACJA nieruchomości stanowiącej działkę nr 171/3 o pow. 0,2023 ha, należącej do dłużnika: Piotr-Bet & Mich-Bud I Sp. z o.o. położonej: 83-034 Trąbki Wielkie, Ełganowo, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00085540/9.

 

Suma oszacowania wynosi 50 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 33 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 000,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

  • w dniu 03 października 2019 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku (80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 9A) w sali E 1.10 A (budynek E) odbędzie się DRUGA LICYTACJA nieruchomości stanowiącej działkę nr 171/4 o pow. 2,2677 ha i działkę nr 172/4 o pow. 3,39 ha, należącej do dłużnika: Piotr-Bet & Mich-Bud I Sp. z o.o. położonej: 83-034 Trąbki Wielkie, Ełganowo, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00106739/5.

 

Suma oszacowania wynosi 111 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 74 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11 100,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Na terenie odbywała się eksploatacja kopaliny pospolitej - kruszywa naturalnego, w związku z czym cały obszar jest silnie pofałdowany oraz częściowo zalany wodą. Teren jest pokryty odpadami poeksploatacyjnymi oraz odpadami z innych źródeł zawierających gruz oraz substancje niebezpieczne m.in. HCB i atrazyny. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez zjazd z ulicy urządzony na sąsiedniej nieruchomości (działka nr 172/5).

 

Rękojmie powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

BANK PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 48 1240 5400 1111 0000 4918 8255,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Pełnomocnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są okazać pełnomocnictwo szczególne do udziału w konkretnym przetargu.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, tj. w dniu 18.09.2019 r. o godz. 10:00, po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii zamiaru oglądania (3 dni przed terminem oglądania) oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9A akta postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Położenie: