OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Piotr Witos podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

2 października 2019 r. o godz. 10:30

 

w lokalu: Wadochowice 18 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

 

PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

 

należących do dłużnika i składających się z: 

 

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa 

Cena wywołania 

1

Wóz zbierająco-stogujący ARCUSIN FS63, .rok prod. 2011, nr fabryczny 03234FX 

1 [szt.]

150 000,00 **) 

112 500,00 

2

Wóz zbierająco - stogujący - Arcusin FS63, .rok prod. 2011, nr fabryczny 03235FX 

1 [szt.]

150 000,00 **) 

112 500,00 

3

Prasa kostkująca KRONE BIG PAC, .rok prod 2011, nr fabryczny 826117 

1 [szt.]

200 000,00 **) 

150 000,00 

4

Przystawka do kukurydzy MS Horizon, .rok prod. 2014, nr fabryczny 104140131875FB 

1 [szt.]

160 000,00 **) 

120 000,00 *)

 

 

*)cena za sztukę **) kwota brutto zawiera podatek VAT 

 

Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. 

 

Na mocy art. 8671 § 1 kpc komornik zawiadamia, że licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania zajętej ruchomości. Rękojmię można uiścić także na niżej podane konto komornika: 

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 29 2030 0045 1110 0000 0273 2170 

jednakże w taki sposób aby kwota rękojmi została uznana na przedmiotowym rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. 

§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. 

 

Zgodnie z przepisem art. 8672 kpc: 

§ 1. Licytacja odbywa się publicznie. 

§ 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. 

§ 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. 

§ 4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. 

 

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. 

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Położenie: