OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 września 2019 r. o godz. 8:30

 

w sali nr 60 Sądu Rejonowego w Żywcu, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: lokal mieszkalny nr 1 o pow. 59,65 m2, położony w Lalikach 137, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu nr BB1Z/00146956/9. Z własnością lokalu związany jest udział w działce nr 1144 o powierzchni 0,1700 ha objętej KW BB1Z/00146954/5. Wielkość udziału w nieruchomości wspólnej wynosi 5089/10000.

 

Nieruchomość z uwzględnieniem służebności osobistej oszacowana jest na kwotę: 109 050,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 81 787,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 10 950,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzający licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto komornika 18 1240 4881 1111 0000 5333 8332. Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015.909 j.t.).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (33) 867 46 45 oraz na stronie

www.komornik.zywiec.pl i www.licytacje.komornik.pl

 

Położenie: