OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie na podstawie art. 1013 6 kpc, w zw. z art. 864 kpc, że w dniu 

 

6 listopada 2019 r. o godz. 12:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej ul. Piłsudskiego 14, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA UPROSZCZONA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Poręba, składająca się z niezabudowanych działek ewidencyjnych: nr 207 o pow. 0,0900 ha (położona na obszarze oznaczonym symbolem ZL-tereny leśne) działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, nr 236 o pow. 0,1600 ha (stanowią grunty orne wg wypisu rejestru gruntów) działka nie posiada bezpośredniego dostępu i dojazdu do drogi publicznej, nr 276 o pow. 0,4200 ha (położona na obszarze oznaczonym symbolem ZL-tereny leśne) działka nie posiada bezpośredniego dostępu i dojazdu do drogi publicznej, nr 291 o pow. 0,4100 ha (położona w obszarze oznaczonym symbolem R - tereny rolnicze) działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, w przedmiotowej księdze wieczystej ujawniona jest parcela gruntowa PGR.388/14 o obszarze 0,1622 ha. Zgodnie z wykazem zmian danych ewidencyjnych PGR 388/14 odpowiada działce ewid. nr 1717 o pow. 0,1608 ha (położona na obszarze oznaczonym symbolem ZL-tereny leśne) działka nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej.  Łączna powierzchnia nieruchomości 1,24 ha.

Nieruchomość stanowi współwłasność dłużników po 1/2 części i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00055163/1. 

 

Cena oszacowania poniższych działek oraz ceny wywołania wynoszące 3/4 z ceny oszacowania. 

 

Działka nr 207  

5 311,00 zł

3 983,25 zł

Działka nr 236  

15 808,00 zł

11 856,00 zł

Działka nr 276

18 944,00 zł

14 208,00 zł

Działka nr 291

39 975,00 zł

29 981,25 zł

Działka nr 1717

7 388,00 zł

5 541,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840). Do nabycia nieruchomości stosuje się przepisy Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. Dz.U. nr 64, poz. 592, z późn. zmianami, tj. art. 2a oraz art. 6 i 7. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. osiemnastej, dnia następnego. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9.09.2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 1.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.  

Położenie: