OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Tomczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 września 2019 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32 w sali nr 8 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego: Poznań, os. Jagiellońskie 43/10, dla którego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2P/00152036/2, należącego do (…). 

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na trzecim piętrze i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 47,20 m2. Mieszkanie o układzie rozkładowym - wszystkie pomieszczenia dostępne z przedpokoju. Z pokoju dziennego wyjście na balkon. Jasna kuchnia. Wystawa okien wschodnio-zachodnia. 

 

Cena wywołania wynosi: 188 025,00 zł. 

Suma oszacowania wynosi: 250 700,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 070,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy: PKO Bank Polski O. w Poznaniu 56 1440 1286 0000 0000 1461 2726 (tytułem rękojmi sygn. akt KM 610/16) lub w kancelarii komorniczej - art. 962 § 1 kpc. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc). 

W ostatnim miesiącu przed licytacją, w kancelarii komornika można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną bądź na tydzień przed licytacją w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, (akta dołączone do sprawy II Co 2319/16/3), w godzinach urzędowania sekretariatu, tj. od poniedziałku do piątku od 7:45 do 13:00 oraz od 13:30 do 15:30 lub w kancelarii komorniczej. Więcej na: www.komornik-tomczak.pl

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  

 

Położenie: