OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

I Co 1080/15

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek na podstawie art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 października 2019 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu, mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 216, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1158/3 o pow. 0,1566 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/0001507/2.

Nieruchomość oznaczona nr 1, położona w miejscowości Długomiłowice (obręb 0050 – Długomiłowice), przy ul. Głównej w gminie Reńska Wieś, powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo opolskie.

 

Suma oszacowania wynosi 206 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 154 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 20 600,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto Komornika:

PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Każdy zainteresowany zakupem w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim ustaleniu terminu z Komornikiem będzie mógł dokonać oględzin nieruchomości oraz przeglądać w kancelarii w godz. 11:00-13:00 operat szacunkowy biegłego sadowego, a także wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania  egzekucyjnego.

Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 7 października 2019 r. godz. 13:00.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: