OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia że na podstawie art. 1013 6 kpc, w zw. z art. 875 kpc, że w dniu

 

23 października 2019 r. o godz. 12:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej ul. Piłsudskiego 14, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA UPROSZCZONA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Poręba składającej się z działki nr 209/2 o łącznej powierzchni 1,4700 ha.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Teren działki niezabudowany, porośnięty drzewostanem. Działka ewidencyjna nr 209/2 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, gminnej (działka nr 213), częściowo utwardzonej mieszanką kamienną. Nieruchomość stanowi współwłasność dłużników po 1/2 części i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00087781/2

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 81 113,00 zł. 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę: 40 556,50 zł. 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika

 

(PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840).

 

Do nabycia nieruchomości stosuje się przepisy Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r. Dz.U. nr 64, poz. 592, z późn. zmianami, tj. art. 2a oraz art. 6 i 7. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. osiemnastej, dnia następnego.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. / Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm. / od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Położenie: