OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1C/00035626/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

4 października 2019 r. o godz. 9:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 3 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00035626/5.

 

Nieruchomość KW SZ1C/00035626/5 to nieruchomość gruntowa rolna, niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym działki 84/2, położona w obrębie Chrapowo-Wierzchno w gminie Pełczyce o powierzchni gruntu 22,2800 ha.

 

Nieruchomość położona jest w południowo-wschodniej części obrębu geodezyjnego Chrapowo-Wierzchno, ok. 2,0 km na południowy-wschód od zabudowań siedliskowych wsi Chrapowo oraz w odległości ok. 1,4 km na północny-zachód od zabudowań siedliskowych wsi Łyskowo oraz Wierzchno. Opisywana nieruchomość leży w terenie zasadniczo równym i płaskim z delikatnym spadkiem w kierunku południowym.

Działka 84/2 stanowi jeden dość zwarty i mało regularny kontur gruntowy, w kształcie spłaszczonego wieloboku i w całości stanowi grunt w uprawie polowej. Działka obejmuje grunty orne klasy bonitacyjnej średniej (RIVa), słabszej (RIVb) i słabej (RV).

Suma oszacowania wynosi 664 000,00 zł, zaś cena wywołania, na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 498 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 66 400,00 zł.


WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie

80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

 

Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. Zgodnie z art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji. 

Położenie: