OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. (52)  331 12 86) ogłasza, że dnia

 

27 września 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowej 12 w sali nr 24, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynków na nim posadowionych. Nieruchomość położona jest: 86-100 Świecie, Wiąg 107, zaś Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla niej księgę wieczystą nr KW 13810 [NKW: BY1S/00013810/8]

Nieruchomość stanowią zabudowane działki gruntu numer 163/4, 164/4, 165/1, 165/4, 166/2 - o łącznej powierzchni 1,4274 ha. Na nieruchomości posadowiono budynki o funkcji magazynowo-produkcyjnej, budynek biurowy, budynek wagi, portierni oraz inne budynki towarzyszące. Nieruchomość według zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem P/U oraz KD-E. Teren niezagospodarowany, uzbrojony w przyłącze energetyczne, wodne i kanalizacyjne. Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej numer 91. Łączna powierzchnia zabudowy budynków posadowionych na nieruchomości wynosi 1 254,5 m2, zaś powierzchnia użytkowa 1 343,3 m2. Grunt oddany został w użytkowanie wieczyste do dnia 2093.03.11. 

 

Suma oszacowania wynosi 237 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 158 000,00 zł. 

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 23 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

 

PKO BP SA Świecie 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.  

 

Położenie: