OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1O/00012053/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia

 

24 września 2019 r. o godz. 9:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie, mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości, stanowiącej działkę nr 515/6 o pow. 0,1200 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o dwóch kondygnacjach naziemnych – parterze i piętrze wraz z rozpoczętą nadbudową, o łącznej pow. zabudowy 336,19 m2 oraz budynkiem gospodarczym  z wiatą o pow. 57 m2, należącej do dłużnika: (…),

położonej: 55-010 Radwanice, przy ul. Szerokiej 44, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00012053/7, które uległo przekształceniu z prawa użytkowania wieczystego w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów  zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716).

 

Suma oszacowania wynosi 463 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 347 925,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 46 390,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: