OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SW1Z/00057523/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Mariusz Teodor Wesołowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 września 2019 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich mającego siedzibę przy ul. Świerkowej 1 w sali nr 21, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi i kuchni o łącznej powierzchni 57,67 m2. Z lokalem jest związany udział w wysokości 214/1000 części w prawie od użytkowania wieczystego oraz części budynku, dla której jest urządzona księga wieczysta nr KW 47339 należącej do dłużnika: (…), położonej: 57-256 Grochowa, Grochowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SW1Z/00057523/7].

 

Suma oszacowania wynosi 36 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 24 133,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 620,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 42 2030 0045 1110 0000 0411 2440

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 praz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Położenie: