OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 sierpnia 2019 roku o godz. 14:00

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala nr XXII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości, położonej w miejscowości Radkowice, gmina Chęciny, oznaczonej jako działka gruntu o numerze ewidencyjnym 315/2, o powierzchni użytkowej 0,8800 ha – zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni ogólnej 153 m2, budynkiem stodoły z oborą o powierzchni ogólnej 95,00 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni ogólnej 29,00 m2, dla której  w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydziale VI Ksiąg Wieczystych jest założona księga wieczysta nr KI1L/00032364/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na  łączną kwotę: 225 684,00 zł.

Wartość udziałów w 1/2 części we współwłasności wynosi 112 842,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:
84 631,50 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania udziału w wysokości 1/2 części w kwocie  11 284,20 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Położenie: